Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie
MENU

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky (ďalej len VP) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom projektu umiestneného na webovej lokalite www.myfunbets.com  (ďalej len projekt), ktorým je spoločnosť Livenetwork, Ltd., Global Gateway 8, Seychelles (ďalej len prevádzkovateľ) a všetkými stranami (ďalej len užívateľ), ktoré vstúpia a využívajú  stránky projektu. Každý návštevník projektu využívajúci služby, ktoré projekt poskytuje je povinný pred využívaním služieb projektu oboznámiť sa s týmito VP a v prípade, že sa rozhodne využívať služby, ktoré mu projekt poskytuje, tak súhlasí s ich znením.

 

Všetky stávky na zápasy a poplatky v súťažiach, ak také existujú, sa vykonávajú jedine prostredníctvom vlastnej virtuálnej meny ePoints, ktoré sa získavajú výhradne aktivitami užívateľa na stránkach projektu. ePoints nie je možné od prevádzkovateľa projektu zakúpiť, takže v žiadnom prípade neexistuje riziko finančnej strany užívateľa a preto na výkon tejto činnosti nepotrebuje prevádzkovateľ licenciu k hazardným hrám, ani žiadne iné povolenie súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier.

 

Aj keď nejde o hazardné hry, prevádzkovateľ určuje potrebu minimálneho veku, na zapojenie sa do aktivít projektu, na 18 rokov. Preto každý užívateľ, ktorý sa registruje na stránkach projektu potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov. Prevádzkovateľ projektu si vyhradzuje právo vyžiadať od užívateľa doklad potvrdzujúci vek. V prípade ak mu nebude dodaný doklad potvrdzujúci vek používateľa alebo vek používateľa je menej ako 18 rokov, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet užívateľa.

 

Registrácia užívateľského účtu na stránkach projektu je zadarmo. Poskytovateľ sa môže zaregistrovať do projektu prostredníctvom svojho emailu alebo aj prostredníctvom svojho Facebook účtu. V prípade prihlásenia sa prostredníctvom Facebook účtu oprávňuje užívateľ prevádzkovateľa k prístupu k určitým informáciam týkajúcich sa jeho Facebook účtu a to email, meno a profilovú fotku.

 

Užívateľ je sám zodpovedný za uchovanie svojich prístupových údajov na stránky projektu pred tretími stranami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov užívateľa treťou stranou. Užívateľ nemá nárok na náhradu ePoints, ktoré boli vsadené, resp. presunuté na iný užívateľský účet  neoprávneným prístupom k účtu užívateľa.

 

I. Zadefinovanie základných pojmov

 

ePoints - virtuálne body.

ePoints F (free) - ePoints, ktoré užívateľ môže vymeniť za tovar v našom e-shope alebo ich použiť na zaplatenie vstupného poplatku do súťaží, kde je vstupný poplatok vypísaný.

ePoints P (pro) - ePoints, ktoré užívateľ môže vymeniť za tovar v našom e-shope alebo ich použiť na zaplatenie vstupného poplatku do súťaží, kde je vstupný poplatok vypísaný + si užívateľ môže v e-shope vybrať tovar označený ako PRO + užívateľ ich vie poslať inému užívateľovi.

ePoints účet - účet na ktorom sa užívateľovi evidujú všetky získané ePoints. Rozdeľuje sa na podúčty ePoints F a ePoints P.

Súťaž  - tipovacia súťaž, kde sa užívateľ zaregistruje a tipuje vypísané zápasy.

Začiatok súťaže - dátum dňa v ktorom sa hraje prvý zápas súťaže.

Koniec súťaže - dátum dňa v ktorom sa hraje posledný zápas súťaže.

Registračný poplatok - poplatok vypísaný prevádzkovateľom projektu, sťahovaný z ePoints účtu užívateľa, za umožnenie zaregistrovať sa do súťaže.

Dotácia súťaže - počet ePoints, ktorý sa rozdelí medzi výhercov súťaže.

Výherca súťaže - užívateľ, ktorý správne natipoval všetky vypísané zápasy v súťaži (s výnimkou "jeden výherca súťaž").

Výhra v súťaži - podiel z dotácie, ktorý získal výherca súťaže.

Maximálny počet hráčov - maximálny počet užívateľov, ktorý sa môžu zaregistrovať v súťaži.

Zápas v súťaži - športová udalosť vybraná prevádzkovateľom projektu, ktorá je súčasťou tipovacieho kola.

Tipovacie kolo - jeden alebo viac vypísaných zápasov, ktoré musia byť všetky natipované, aby bola splnená základná podmienka postupu do ďalšieho kola alebo získania podielu na výhre.

Jednokolová súťaž - súťaž, ktorá obsahuje len jedno tipovacie kolo.

Viackolová súťaž - súťaž, ktorá obsahuje viac ako jedno tipovacie kolo.

FREE súťaž - súťaž, kde užívateľ pri registrácií do súťaže neplatí žiaden registračný poplatok a výherca získava ePoints F.

PRO súťaž - súťaž, kde užívateľ pri registrácií do súťaže platí registračný poplatok vo forme ePoints a výherca získava ePoints P.

"Jeden výherca" súťaž - FREE alebo PRO súťaž, kde na konci bude jeden výherca. V prípade, že v poslednom kole nenatipoval správne ani jeden užívateľ, výhra sa rozdelí medzi účastníkov predposledného kola.

Individuálny zápas - športová udalosť vybraná prevádzkovateľom projektu na ktorú sa dá vsadiť zvolený počet ePoints.

Tovar - hmotná alebo nehmotná vec, ktorú si užívateľ môže vybrať a zameniť za získané ePoints.

Eshop - súhrn tovarov rozdelených do kategórii s určením hodnoty jednotlivých druhov tovarov.

 

II. Súťaže a individuálne zápasy

 

II. a/ Registrácia do súťaže

Na to, aby sa užívateľ mohol zapojiť do súťaže sa musí do danej súťaže zaregistrovať. Pri PRO súťažiach sa užívateľovi z jeho ePoints účtu odpočíta registračný poplatok, ktorý bol určený prevádzkovateľom projektu. Ak má užívateľ na svojom ePoints účte ePoints F, tak sa registračný poplatok odpočíta z jeho ePoints F podúčtu. Ak úžívateľ má ne svojom ePoints účte len ePoints P, tak sa mu registračný poplatok odpočíta z jeho ePoints P podúčtu.

 

II. b/ Tipovanie v súťaži

V závislosti od súťaží je v každej súťaži vypísaný minimálne 1 zápas. Podľa typu športu a športovej udalosti má užívateľ na výber z možností 1,X alebo 2, prípadne z možností 1 a 2. Možnosť 1 určuje výhru mužstva / hráča uvedeného v pozícii domáceho mužstva, možnosť X určuje nerozhodný výsledok, resp. remízu a možnosť 2 určuje výhru mužstva / hráča uvedeného v pozícii hosťujúceho mužstva. Na to, aby sa užívateľ plnohodnotne zapojil do súťaže, musí natipovať všetky vypísané zápasy v aktuálnom kole. Pri viackolových FREE súťažiach je podmienkou postupu do ďalšieho kola, správne natipovať všetky zápasy v predošlých kolách. Do viackolových FREE súťaží sa už po začatí zápasu, ktorý sa hrá najskôr, nie je možné zaregistrovať. Pri viackolových PRO súťažiach sa užívateľ môže zapojiť aj už do prebiehajúcej súťaže, pričom registračný poplatok je násobok prvotne vypísaného registračného poplatku a počet začatých kôl.

 

II. c/ Vyhodnotenie súťaže

Víťazom súťaže sa stáva ten, kto správne natipoval všetky vypísané zápasy zo súťaže s výnimkou tzv. "jeden výherca" súťaží, kde sa výhercom môže stať aj užívateľ, ktorý sa zapojil do súťaže a nenatipoval správne všetky zápasy. Pri tzv. "jeden výherca" súťaži sa tipuje až dovtedy, pokiaľ neostane v poslednom kole len jeden výherca, ktorá získa vypísanú dotáciu. Ak v poslednom kolo nenatipuje správne ani jeden užívateľ, výhra sa rozdelí medzi užívateľov, ktorí postúpili do predposledného kola. Ak je výhercov súťaže viac, vypísaná dotácia sa rozdelí medzi výhercov rovnakým podielom. V prípade ak bol zápas zo súťaže zrušený, nedokončený alebo skrečovaný je vyhodnotený ako správne natipovaný.

 

II. d/ Tipovanie individuálnych zápasov

Okrem vypísaných súťaží sa užívateľ môže zapojiť aj do tipovania individuálnych zápasov. Pri každom individuálnom zápase je určená možnosť tipovania 1,X alebo 2, prípadne možnosť 1 a 2. Možnosť 1 určuje výhru mužstva / hráča uvedeného v pozícii domáceho mužstva, možnosť X určuje nerozhodný výsledok, resp. remízu a možnosť 2 určuje určuje výhru mužstva / hráča uvedeného v pozícii hosťujúceho mužstva. Užívateľ si môže vybrať jednu z možností a vsadiť zvolený počet ePoints. Ak má užívateľ na svojom ePoints účte ePoints F, vsadený počet sa mu odpočíta z podúčtu ePoints F. V prípade, ak počet ePoints F je menší ako vsadený počet ePoints a užívateľ má na svojom účte ePoints P, zvýšný počet sa mu odpočíta z jeho ePoints P účtu.

 

II. e/ Vyhodnotenie individuálnych zápasov

Eventuálna výhra predstavuje násobok vsadenej sumy ePoints a kurzu vypísanom pri vybranej možnosti. V prípade správneho tipu je eventuálna výhra pripísaná výhercovi na jeho ePoints účet vo forme ePoints F. V prípade nespráveho tipu výherca príde o vsadené ePoints. Ak bol tipovaný zápas zo zrušený, hráč alebo tím na zápas nenastúpil alebo bol zápas skrečovaný je tip užívateľa vyhodnotený ako stornovaný a vsadený počet ePoints vrátený na jeho ePoints účet. V prípade prerušeného zápasu musí byť doba dokončenia zápasu kratšia ako 7 dní. Ak je doba dokončenia zápasu dlhšia ako 7 dní zápas bude vyhodnotený ako stornovaný.

 

III. Získanie ePoints

 

III. a/ Aktivitami

 

1. 1000 "ePoints F"  získa užívateľ za registráciu na stránkach projektu.
2. 500 "ePoints F" získa registrovaný užívateľ za overenie svojho profilu prostredníctvom Facebooku.
3. 100 "ePoints F" získa každý užívateľ raz denne za prihlásenie sa na stránky www.myfunbets.com Ak ich užívateľ v daný deň "neutratí" za poplatky do PRO súťaží alebo na tipovanie zápasov, bonus mu bude o 6 dní zrušený.
4. 10 "ePoints F" získa každý užívateľ za každú vypísanú súťaž, do ktorej sa zaregistruje a natipuje všetky zápasy. ePoints budú užívateľovi pripísané po vyhodnotení súťaže (bez rozdielu, či natipoval vypísané zápasy správne alebo nie).
5. 1000 "ePoints F" získa užívateľ za priateľa, ktorého privedie na stránku projektu a daný priateľ overí svoj profil prostredníctvom Facebooku a natipuje aspoň 5 PRO súťaží.

 

 

III. b/ Tipovaním

 

1. Výhrané ePoints zo súťaží. Každý deň sú vypisované tipovacie súťaže z rôznych športov a to jedno alebo viackolové, FREE alebo PRO. Správnym natipovaním všetkých zápasov zo súťaže, vyhráva užívateľ podiel na vypísanej dotácii pri danej súťaži.
2. Vyhrané ePoints z natipovaných zápasov. Každý deň sú vypisované z rôznych sportov jednotlivé zápasy, pričom v každom zápase sú uvedené kurzy na 1, X alebo 2. Kliknutím na zvolený tip sa užívateľovi otvorí okno, kde určí, koľko ePoints je ochotný vsadiť na daný tip pri vypísanom kurze. V prípade, že tip je správny, vyhráva užívateľ násobok svojho vkladu a kurzu. V prípade nesprávneho tipu užívateľ stratí vsadený počet ePoints.

 

IV. Využitie ePoints

 

ePoints musia byť využité v súlade s aktuálnymi pravidlami projektu. ePoints nemajú žiadnu finančnú hodnotu a v žiadnom prípade sa nedajú kúpiť alebo predať. ePoints slúžia výhradne na zaplatenie vstupného poplatku do PRO súťaží alebo výmenu za tovar v e-shope.

 

V. Tovar v e-shope

 

Tovar v e-shope je rozdelený do 8 kategórií.  Kategórie Kredity a Hry obsahujú produkty, ktorú sú dodávané elektronicky, prostredníctvom emailu a sú dodávané celosvetovo. Produkty z ostatných kategórií, kde ide o fyzické produkty doručujeme len v rámci Európskej únie (kategória Top produkty a PRO sú všeobecné kategórie, ktoré obsahujú vybraný tovar z ostatných kategórií v rôznych kombináciách a preto podľa týchto kategórií neurčujeme možnosť doručenia) . Cena doručenia sa užívateľovi zobrazí v ďalšom kroku, po vyplnení adresy doručenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ceny tovaru, pridať nový alebo zrušiť existujúci tovar.

 

VI. Podmienky pre získanie tovaru z e-shopu

 

V prípade, že sa užívateľovi podarí získať potrebný počet ePoints, môže si vybrať niektorú z cien v našom e-shope, zaplatiť získanými ePoints a odoslať objednávku na posúdenie. Po obdržaní objednávky prevádzkovateľ preskúma nasledovné veci:

1. ako formou získal užívateľ ePoints. Vykonáme detailné preskúmanie ePoints účtu užívateľa, aby sa predišlo podvodným aktivitám (viacnásobné registrácie, neoprávnené presúvanie ePoints medzi účtami, resp. podúčtami....). V prípade zistenie akejkoľvek podvodnej aktivity si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť objednávku užívateľa ako aj jeho celý užívateľský účet a všetky účty súvisiace s podvodnými aktivitami.

2. v prípade, že ide o fyzický tovar, zisťuje sa, či je adresa doručenia v rámci Európskej únie. Ak je adresa mimo Európskej únie, objednávka je stornovaná.

3. prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od užívateľa doklad totožnosti. Ak do 14 dní od zaslania žiadosti o predloženie dokladov totožnosti užívateľ nedoručí prevádzkovateľovi požadované doklady, objednávka bude zrušená.

4. po overení všetkých potrebných dokumentov sa pristupuje k procesu vybavenia objednávky. Proces vybavenia objednávky trvá do 30 pracovných dní (zvyčajne 1-72 hodín).

5. tovar zaslaný užívateľovi je vnímaný ako dar, ktorým obdarováva prevádzkovateľ užívateľa. Tovar nie je možné vymeniť za iný tovar a na tovar sa nevzťahuje ani záručná doba a možnosť reklamácie tovaru (s výnimkou nefunkčného kódu pri tovare z kategórie Hry).

 

VII. Podvodné aktivity

 

Podvodné aktivity sú všetky aktivity súvisiace s nekalým získaním prospechu užívateľa v neprospech prevádzkovateľa alebo iného užívateľa. Medzi podvodné aktivity zaradujeme napr.:

1. viacnásobné registrácie

2. úmyselné zneužitie zistených chýb systému

3. iné aktivity s úmyslom poškodiť prevádzkovateľa alebo iného užívateľa

 

VIII. Zrušenie účtu prevádzkovateľom

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia:

1. podvodných aktivít

2. nedodržania minimálnej vekovej hranice

3. v prípade neaktivity viac ako 360 dní. Aktivita je v tom prípade zapojenie sa do vypísanej súťaže alebo natipovanie individuálneho zápasu. Pred zrušením účtu pre neaktivitu bude prevádzkovateľ kontaktovať užívateľa emailovou správou zaslanou na email v profile užívateľa a to minimálne 14 dní pred zrušením účtu.

zrušiť užívateľovi účet bez nároku na akékoľvek odškodné.

 

IX. Zrušenie účtu užívateľom

 

Každý užívateľ má právo požiadať o zrušenie svojho účtu na stránkach projektu. V prípade požiadania o zrušenie účtu, bude užívateľovi, ktorý o zrušenie účtu požiadal, účet nenávratne zrušený. ePoints na účte daného užívateľa budú zrušené, bez možnosti obnovy.

 

X. Pravidlá používania cookies

 

X. a/ Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 

X. b/ Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

X. c/ Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 

X. d/ Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

X. e/ Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

XI. Zhromažďovanie osobných údajov

 

Predávajúci získava osobné údaje výlučne v súvislosti s Každý užívateľ, ktorý sa zaregistruje do projektu súhlasí so spracovaním osobných údajov. Rozslišujeme 2 typy zhromažďovania osobných údajov a to:

1. Osobné údaje, ktoré sú ukladané pri registrácii užívateľa:

a/ IP adresa užívateľa

b/ email užívateľa

c/ meno užívateľa

d/ prihlasovacie meno užívateľa

e/ heslo užívateľa

d/ krajinu z ktorej užívateľ pochádza

f/ cookies užívateľa

2. Osobné údaje, ktoré sú ukoladané pri objednávaní tovaru z nášho e-shopu:

a/ meno a priezvisko užívateľa

b/ adresu užívateľa

c/ email užívateľa

Okrem týchto osobných údajov nám môžete odoslať ďalšie údaje e-mailom. Tieto údaje môžeme použiť pri reakcii na váš e-mail alebo pre akékoľvek iné účely súvisiace s poskytovaním našich služieb. Pokiaľ si neželáte, aby bol Váš elektronický kontakt využívaný na zasielanie obchodných oznámení, môžete nám to oznámiť kedykoľvek na e-mailovú adresu [email protected], poprípade postupom podľa inštrukcií uvedených v zápätí každého doručeného oznámenia.

 

XII. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie služby, ktorú chcete využívať.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti všetkých Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa Vaše osobné údaje s tretími osobami s výnimkou prípadov opísaných nižšie:

a/ Údaje môžu pre nás spracovávať dôveryhodní partneri, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb alebo zasielaním obchodných oznámení, ak je pre takéto činnosti potrebné spracovanie niektorých osobných údajov; títo spracovatelia však nie sú oprávnenie využívať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné účely;

b/ na základe osobitných právnych predpisov, najmä ak si tieto údaje vyžadujú príslušné správne orgány či súdy.

 

XIII. Aktualizácia osobných údajov a Vaše ďalšie práva

 

Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov Vám garantuje právo na:

a/ prístup k osobným údajom,

b/ na opravu osobných údajov,

c/ požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi,

d/ požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením,

e/ požadovať odstránenie Vašich osobných údajov z našej evidencie.

Aktualizaciu Vašich údajov môžete vykonať prostredníctvom nastavenia Vášho užívateľského účtu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním emailu na adresu [email protected]
 

 

XIV. Práva prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu:

1. odmietnuť registráciu užívateľa

2. upraviť počet ePoints na účte užívateľa

3. odmietnuť / zrušiť objednávku uskutočnenú v e-shope

4. v prípade technickej poruchy pozastaviť prevádzku projektu

 

XV. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

1. neposkytne údaje o užívateľovi tretej strane

2. bude chrániť údaje o užívateľoch pred tretími stranami

3. bude prevádzkovať projekt v súlade so zákonmi Európskej únie

 

XVI. Limity a obmedzenia

 

1. ak prevádzkovateľ neurčí inak, maximálny limit na jednu stávku pri tipovaní zápasov je 5000 ePoints.

2. maximálne množstvo produktov, ktoré je možné objednať v jednej objednávke je 1 produkt.

3. prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vynulovať účet užívateľa po odoslaní objednávky (nastaviť ePoints a ePoints PRO na hodnotu 0 - nula). Užívateľ bude na túto skutočnosť upozornený v procese objednávania a bude musieť s tým súhlasiť.

4. na to, aby si užívateľ mohol objednať veci z e-shopu musí:

    a/ suma stávok na individuálne zápasy za posledných 30 dní byť aspoň 200% zo sumy bodov získaných vo free súťažiach za posledných 30 dní

    b/ za posledných 30 dní natipovať minimálne 150 individuálnych zápasov

    c/ za posledných 30 dní sa zapojiť aspoň do 150 FREE súťaží.

    d/ mesačná bilancia z pridanych individuálnych tipov musí byť kladná (väčia ako 0).

    e/ celková bilancia z pridanych individuálnych tipov musí byť kladná (väčia ako 0).

5. užívateľ môže v e-shope vykonať maximálne 1 objednávku za mesiac.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a straty, ktoré vzniknú užívateľovi používaním stránok projektu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto Všeobecné podmienky.

Najvyberanejšie
Posledné objednané
×

Change avatar

Upload
To crop this image, drag a region below and then click "Save Image"
Uploading